ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ε.Π.ΣΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1:  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  – ΕΔΡΑ

Από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους – Σωματεία, που εκπροσωπούνται από τους υπογράφοντες το παρόν καταστατικό αντιπροσώπους τους, ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία “ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ” με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στην περιφέρεια τις λέξεις “ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ” και στο κέντρο γραφική παράσταση του μινωικού λαβυρίνθου που υποδηλώνει ταυτόχρονα τα αρχικά Π.Ε.Π.ΣΥ.

ΑΡΘΡΟ  2:  ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί  της Ένωσης είναι:

-Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου, η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και των όρων ζωής των κατοίκων της Κρήτης αλλά και των απανταχού Κρητών.

-Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης.

-Η προστασία, ανάδειξη, προβολή και διάδοση πολιτιστικών και ιστορικών αξιών της Κρήτης.

-Η ενίσχυση και υποστήριξη με κάθε πρόσφορο μέσο των δραστηριοτήτων και του έργου των τοπικών πρωτοβάθμιων Πολιτιστικών Συλλόγων και των Δικτύων.

-Η ενδυνάμωση της συνεργατικότητας, της αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των Πολιτιστικών Συλλόγων μέσα από κοινές περιφερειακές και παγκρήτιες ερευνητικές, επιστημονικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις.

-Η αλληλοενημέρωση, ο συντονισμός και η εμβάθυνση του εθελοντισμού, βασικού χαρακτηριστικού των Πολιτιστικών Συλλόγων και των Δικτύων Πολιτιστικών Συλλόγων.

-Η διεκδίκηση περισσοτέρων πόρων για τον Πολιτισμό, κεντρικά και περιφερειακά, για την ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια, καθώς και για την δημιουργία και τον εξοπλισμό σύγχρονων χώρων πολιτισμού σε όλες τις έδρες των Πολιτιστικών Συλλόγων της Περιφέρειας.

-Η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και η εκπόνηση μελετών για την ανάδειξη, προβολή και υλοποίηση προγραμμάτων για πολιτιστικά και ιστορικά θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας.

-Η σύσφιξη και ενδυνάμωση των σχέσεων, η αλληλοσυνεννόηση, η συνεργασία και η κοινή δράση με τις πολιτιστικές οργανώσεις των αποδήμων Κρητών όπου γης.

-Η καλλιέργεια και προώθηση της φιλοσοφίας ενός ανεξάρτητου από κομματικές δεσμεύσεις και προσκολλήσεις πολιτιστικού κινήματος, που θα στηρίζεται τόσο στις πολιτισμικές αξίες και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που εκφράζουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι και τα Δίκτυά τους, όσο και στην καλλιέργεια, προβολή και ανάδειξη των διαχρονικών αξιών της Τέχνης και του Πολιτισμού.

-Η έρευνα, προβολή και διάδοση της παραγωγικής εμπειρίας της παράδοσης σε όλους τους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής.

-Η ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των Συλλόγων και των κατοίκων όλης της Κρήτης, απαλλαγμένης από κάθε είδους διχαστικά φαινόμενα (κομματισμό, φανατισμό, ρατσισμό, σωβινισμό, ιδιοτελείς συμπεριφορές και δράσεις).

-Η ανάπτυξη και η διάδοση με κάθε πρόσφορο μέσο, των ιδεών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του εθελοντισμού, της ευγενούς άμιλλας, του αλληλοσεβασμού, της καταπολέμησης των ιδεών της ξενοφοβίας και της προκατάληψης, με στόχο τη δημιουργία ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας και κυρίως ενός Πολιτισμού της Ειρήνης, βασικού αγαθού του Ανθρώπου.

-Η συστηματική καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Τόπου μας, με τη διάσωση, διατήρηση και προβολή των ιστορικών στοιχείων, των ιδιωματισμών της γλώσσας, των εθίμων και παραδόσεων των κατοίκων, της αρχιτεκτονικής παράδοσης και συνολικά όλων των στοιχείων πολιτιστικής μνήμης.

-Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και ανάδειξη των πνευματικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δυνάμεων της Κρήτης.

-Η φροντίδα για την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την προβολή κάθε είδους σύγχρονων μορφών και δομών λαϊκής καλλιτεχνικής έκφρασης.

-Η συμβολή στην αναγνώριση του ρόλου του πολιτισμού ως  κινητήριας δύναμης στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

-Η πρωτοβουλία για κοινές δράσεις με άλλους φορείς κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, στου τομείς της εκπαίδευσης, του  τουρισμού, του αθλητισμού, της γεωργίας, του περιβάλλοντος, κλπ.

-Η εκπόνηση και υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων που αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα τη Νεολαία, και προωθούν την κινητικότητα, την πρωτοβουλία, τη διαπολιτισμική μάθηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των νέων της Κρήτης και άλλων περιοχών της χώρας μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου κόσμου.

-Η επιβράβευση Πολιτιστικών Συλλόγων της Ένωσης για την  προσφορά τους στην πολιτιστική – πνευματική – κοινωνική ζωή της Κρήτης και γενικότερα, στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής συνείδησης στη Χώρα μας.

-Η διεκδίκηση και υποστήριξη με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, των νόμιμων συμφερόντων της Ένωσης και των μελών της, που δεν αναφέρονται παραπάνω.

 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Οι σκοποί της Ένωσης θα επιτευχθούν με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με τα παρακάτω:

-Με την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων συναντήσεων για την μελέτη και επεξεργασία πολιτιστικών προβλημάτων.

-Με την οργάνωση εκπαιδευτικών πολιτιστικών προγραμμάτων Παγκρήτιας εμβέλειας για θέματα αιχμής, που θα καλλιεργούν το συμμετοχικό πνεύμα, την περιβαλλοντική συνείδηση, τη σχέση των νέων με την πολιτισμική παράδοση, κ.α.

-Με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Παγκρήτιου χαρακτήρα.

-Με την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων της σύγχρονης διαδικτυακής πληροφόρησης και επικοινωνίας.

-Με την αξιοποίηση όλων των μορφών των οπτικοακουστικών τεχνών για την παραγωγή και διάδοση πρωτότυπων καλλιτεχνικών έργων που θα προωθούν τους σκοπούς της Ένωσης.

-Με την έκδοση εντύπων, βιβλίων, λευκωμάτων, χαρτών, φυλλαδίων κλπ.

-Με την συνεργασία και κοινή δράση με επιστημονικούς, σπουδαστικούς, καλλιτεχνικούς συλλόγους, με εκπροσώπους των Α.Ε.Ι. της χώρας, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τους συλλόγους των όπου Γης Κρητών, καθώς και με κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που μεριμνά άμεσα ή έμμεσα για τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

-Με την δημιουργία, μετά από σχετική μελέτη, θεματικών μουσείων (ή βάσεων δεδομένων), όπου θα συγκεντρώνεται, καταγράφεται, συντηρείται και προβάλλεται αξιόλογο υλικό το οποίο θα είναι προσβάσιμο στους Συλλόγους και θα μπορεί να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης των γραμμάτων, των τεχνών και γενικότερα της παιδείας και του πολιτισμού  στην κρητική κοινωνία  και ιδιαίτερα στη νέα γενιά.

-Με την οργάνωση, συντονισμό, στήριξη, προβολή και πραγματοποίηση φεστιβάλ θεματικού περιεχομένου και την καθιέρωση απονομής ετήσιων βραβείων (από εξειδικευμένη επιτροπή), καθώς και τιμητικών διακρίσεων σε πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση.

-Με την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών και την συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πολιτιστικά δίκτυα με ομοειδής Ενώσεις.

-Με την συνεργασία, επικοινωνία, αλληλοενημέρωση και αδελφοποίηση Ενώσεων του εσωτερικού με Ενώσεις του εξωτερικού που έχουν τους ίδιους σκοπούς, καθώς και με την συμμετοχή της Ένωσης, κατόπιν αποφάσεων της Γ.Σ. αυτής, σε Ενώσεις ή Ομοσπονδίες Σωματείων ή Συλλόγων, για την καλύτερη επιδίωξη των σκοπών της, στο μέτρο που  αυτό δεν επηρεάζει την διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά της.

-Με την πραγματοποίηση δημοψηφισμάτων, στα οποία θα καλούνται να συμμετέχουν οι κάτοικοι της Κρήτης, είτε είναι μέλη των Συλλόγων της Ένωσης είτε όχι, για κρίσιμα και καθοριστικά για τον πολιτισμό, την πνευματική ζωή και το περιβάλλον της Κρήτης.

-Με την εκπόνηση εμπεριστατωμένων επιστημονικών ερευνών και μελετών, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, πνευματικά ιδρύματα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σχετικά με τον πολιτισμό (γράμματα, τέχνες, περιβάλλον, κ.λ.π.), με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Κρήτης.

-Με την διεκδίκηση της συμμετοχής εκπροσώπων της Ένωσης στις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές επιτροπές των Δήμων, των Περιφερειακών ενοτήτων και της Περιφέρειας Κρήτης, με δικαίωμα λόγου.

-Με την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με δημόσιους φορείς του Πολιτισμού (Υπουργεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Εφορίες αρχαιοτήτων, Μουσεία και άλλα).

-Με την αξιοποίηση πόρων από διάφορες πηγές, τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές, διεθνείς, δωρεές, χορηγίες, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ –  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ –  ΚΥΡΩΣΕΙΣ  – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 4 : ΜΕΛΗ

-Μέλη της Ένωσης είναι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι,  τα Δίκτυα και οι Ενώσεις  Πολιτιστικών Συλλόγων που αποτελούν τα ιδρυτικά της μέλη και όσοι προσχωρούν και εγκρίνεται η εγγραφή τους στην Ένωση.

-Μέλος της Ένωσης μπορεί να γίνει κάθε Πολιτιστικός Σύλλογος ή Δίκτυο ή Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων με έδρα την Κρήτη,  που το καταστατικό τους προβλέπει κυρίως πολιτιστικές δραστηριότητες και αποδέχεται τους σκοπούς και τις αρχές της, όπως αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

-Για την εγγραφή του ως μέλους της Ένωσης, το υποψήφιο μέλος – Σύλλογος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιό της  έγγραφη αίτηση, που υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους του και  η οποία πρωτοκολλείται στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου της Ένωσης. Στην αίτηση επισυνάπτεται το Καταστατικό του Συλλόγου και η απόφαση του αρμόδιου οργάνου του  για την ένταξή του στην Ένωση. Στην απόφαση πρέπει να αναφέρεται επίσης ότι ο Σύλλογος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις  του καταστατικού της, τις ιδρυτικές αρχές και  τους σκοπούς της, με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά. Επίσης καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και την συνδρομή του για το πρώτο έτος.

– Το Δ.Σ. της Ένωσης, στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, εξετάζει την αίτηση και δέχεται ή απορρίπτει αυτήν, με      αιτιολογημένη απόφαση του, η οποία  κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στον ενδιαφερόμενο Σύλλογο. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, ο Σύλλογος εντάσσεται στα μέλη της Ένωσης. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ. της Ένωσης στην αμέσως πρώτη συνεδρίασή της, η οποία και αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα, μετά από μυστική ψηφοφορία, στην οποία δεν μετέχουν οι αντιπρόσωποι του νέου μέλους. Στην περίπτωση κατά την οποία η Γ.Σ. επικυρώσει την απόρριψη της αίτησης εγγραφής, επιστρέφεται στον Σύλλογο το ποσό της ετήσιας εισφοράς και το ποσό που καταβλήθηκε ως δικαίωμα εγγραφής.

 

ΑΡΘΡΟ 5 :  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Οι Σύλλογοι – Μέλη της Ένωσης, που τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, αποδέχονται τις αποφάσεις των οργάνων της και δεν καθυστερούν τις τακτικές ταμειακές τους υποχρεώσεις, έχουν όλα τα δικαιώματα, που τους παρέχει ο Νόμος και το παρόν καταστατικό.   Διαφορετικά δεν έχουν πλήρη δικαιώματα, αλλά αυτά  περιορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επιμέρους ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.

Ειδικότερα τα μέλη της Ένωσης έχουν το δικαίωμα:

1. Να  συμμετέχουν με τους εκπροσώπους τους  στα όργανα Διοίκησης και Ελέγχου αυτής καθώς και στα άλλα Όργανα της Π.Ε.Π.ΣΥ., κατά τις συνεδριάσεις των  οποίων δικαιούνται να παίρνουν το λόγο και να εκφράζουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα την άποψή τους για τα θέματα που συζητούνται στην Ημερήσια Διάταξη, να  καταθέτουν προτάσεις, αιτήματα, για συλλογικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα, για συζήτηση και λήψη απόφασης και να ψηφίζουν.

2. Να εκλέγουν τα όργανα της Ένωσης και να εκλέγονται σε αυτά, να συμμετέχουν στις εργασίες της Γ.Σ., των επιτροπών εργασίας, των άλλων θεσμοθετημένων Οργάνων, κατά προτεραιότητα σε επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά και γενικά στις εκδηλώσεις της Ένωσης.

3. Να ενημερώνονται για τις αποφάσεις και ενέργειες του Δ.Σ., για το περιεχόμενο όλων των βιβλίων που τηρούνται από την Ένωση, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, να ελέγχουν τις ενέργειες του Δ.Σ. και να προσφεύγουν στις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης ή κακοδιοίκησης του Δ.Σ. στην Γ. Σ., μετά από τεκμηριωμένο αίτημά τους.

4. Τα νέα Μέλη που εγγράφονται στην Ένωση ή επανεγγράφονται, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν τα όργανα της Ένωσης. Για να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα της Ένωσης, πρέπει να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους από το Δ.Σ. τουλάχιστον 60 μέρες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αρχαιρεσιών, για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε.  Το Δ.Σ της Ένωσης, εφ όσον εκκρεμούν αιτήσεις εγγραφής νέων μελών, οφείλει να συνεδριάσει  και να λάβει σχετική απόφαση  εγκαίρως, ώστε να  δοθεί  η δυνατότητα στα νέα μέλη ν’ αποκτήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα  μέλη της Ένωσης  έχουν την  υποχρέωση:

1. Να τηρούν τις αρχές, τους σκοπούς και γενικά τις διατάξεις  του παρόντος καταστατικού και να αποδέχονται ανεπιφύλακτα και να πειθαρχούν στις νόμιμες  αποφάσεις των οργάνων της.

2. Να καταβάλλουν έγκαιρα τις εισφορές που ορίζονται με το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της.

3. Να συμμετέχουν στα όργανα  και στις εκδηλώσεις της Ένωσης και να προσφέρουν ενεργή υποστήριξη  στις δραστηριότητες της  και σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της.

4. Να εκτελούν με συνέπεια τις εργασίες που τους αναθέτει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. της Ένωσης.

5. Να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης και να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας και στους ειδικούς τομείς δραστηριότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Α. Οικειοθελής αποχώρηση – διαγραφή

 – Κάθε Σύλλογος – μέλος έχει το δικαίωμα  με απόφαση του αρμόδιου καταστατικού του οργάνου να αποχωρήσει από την Ένωση, αφού υποβάλει σχετική αίτηση διαγράφης του από το μητρώο μελών.  Η διαγραφή του μέλους ολοκληρώνεται με την  καταβολή των τυχόν καθυστερούμενων μέχρι την αποχώρησή του εισφορών.

Σύλλογος – Μέλος που καθυστερεί πάνω από 2 συνεχόμενα  έτη την καταβολή των τακτικών εισφορών του, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ., αφού προηγούμενα αποσταλεί συστημένη επιστολή που τον ενημερώνει σχετικά και του θέτει προθεσμία 30 ημερών, για την τακτοποίηση της εκκρεμότητάς του αυτής. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω ημερομηνία, το Δ. Σ. τον διαγράφει, χωρίς άλλη διατύπωση.

-Εφόσον ένας Σύλλογος – Μέλος που έχει διαγραφεί, επιθυμεί να επανεγγραφεί, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση και να καταβάλει τις τυχόν παλαιές καθυστερούμενες εισφορές του.

Σύλλογος – Μέλος που διαλύεται, διαγράφεται από την Ένωση και το τηρούμενο βιβλίο μητρώου Μελών χωρίς άλλη διατύπωση.

Μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Ένωσης.

Β Ακούσια διαγραφή -Κυρώσεις

Την προδικασία για τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών της Ένωσης και των διοικητικών οργάνων της διενεργεί το ΔΣ  επεμβαίνοντας είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας.

1. Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν :

α) Κάθε πράξη  ή παράλειψη  που  αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις αρχές της Ένωσης, θίγει  την ανεξαρτησία και το κύρος της και των μελών της

β) η παραβίαση  των διατάξεων του καταστατικού της,

γ) η παρεμπόδιση της εκτέλεσης των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της,

δ) η άρνηση προσφοράς  των υπηρεσιών που  ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα,

και γενικώς κάθε  συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα ή τους σκοπούς της Ένωσης.

2. Πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι:

α) έγγραφη επίπληξη για περιπτώσεις ήσσονος σημασίας παραβάσεων των συλλογικών υποχρεώσεων

β) προσωρινή αποβολή – αναστολή ιδιότητας μέλους μέχρις ένα χρόνο για περιπτώσεις παραβάσεων μικρότερων της επιβολής της καθαίρεσης. Το μέλος  στο οποίο έχει επιβληθεί η ποινή αναστολής  στερείται του   δικαιώματος ψήφου διά των εκπροσώπων του στις αποφάσεις  των οργάνων για διάστημα μέχρις ένα χρόνο.

γ) διαγραφή.

3. Προκειμένου να εκτιμηθούν τα παραπτώματα της παρ. 1 εξετάζονται σαν πράξεις που αντιστρατεύονται τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Ένωσης και των φυσικών και νομικών μελών της.

4. Πράξεις οι οποίες συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα αλλά δεν έγιναν από δόλο ή βαριά αμέλεια δεν δύνανται να επισύρουν την ποινή της διαγραφής.

5. Το Δ.Σ. επιλαμβάνεται του θέματος μετά από αναφορά Συλλόγου – Μέλους της Ένωσης ή και αυτεπαγγέλτως. Και με αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία και κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο, με συστημένη επιστολή του, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνεδρίαση του αρμόδιου οργάνου , καλεί το Μέλος σε απολογία ενώπιον του.

Αν το Μέλος δεν εμφανιστεί αδικαιολόγητα στην ορισμένη ημερομηνία, τόπο και χρόνο που έχει ορισθεί, το Δ.Σ. αποφασίζει ερήμην του.

6. Σε περίπτωση που κωλύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος να εμφανιστεί, ενημερώνει εγκαίρως το Δ.Σ. και ορίζεται νέα ημερομηνία και ώρα, προκειμένου να εμφανιστεί.

Εφόσον ο απολογούμενος νόμιμος εκπρόσωπος είναι Μέλος του Δ.Σ., δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης που τον αφορά.

Εάν το Δ.Σ κρίνει βάσιμη την καταγγελία, με αιτιολογημένη απόφαση του  παραπέμπει το θέμα  για λήψη  σχετικής απόφασης στην αμέσως πρώτη Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, η οποία και αποφασίζει σχετικά. Τα αποτελέσματα επέρχονται από την λήψη της σχετικής απόφασης της Γ.Σ.

7. Η Γ.Σ επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται απ’ την παρ. 2 με αιτιολογημένη απόφασή της. Οι ποινές επιβάλλονται ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος που διαπράχτηκε. Η υποτροπή αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση. Καμιά ποινή δεν μπορεί να επιβληθεί αν προηγούμενα το μέλος δεν κληθεί σε απολογία.

8.  Σύλλογος – Μέλος που διαγράφηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, μπορεί να επανεγγραφεί μετά από παρέλευση τριών ετών, με απόφαση της Γ. Σ., ύστερα από αίτηση που υποβάλλει προς το Δ.Σ. το οποίο και εισηγείται σχετικά.

9. Η καθαίρεση αντιπροσώπων – φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν τους  Συλλόγους – Μέλη στα όργανα της Ένωσης γίνεται από το Σύλλογο στον οποίο ανήκει ο αντιπρόσωπος, με τις διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό του ή αν δεν υπάρχουν τέτοιες, με διαδικασίες που αποφασίζονται από τα νόμιμα όργανα του (Δ.Σ.,  Γ.Σ.) τα οποία έχουν και την ευθύνη αντικατάστασης του. Τα όργανα της Ένωσης δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης στην απόφαση αυτή.

10. Ενδεικτικά, ως λόγοι καθαίρεσης αντιπροσώπου αναφέρονται η συστηματική παραμέληση των καθηκόντων του, η συστηματική αποχή από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., η μη αμφίδρομη ενημέρωση του Συλλόγου και της Ένωσης για τα κοινά θέματα, η μη τήρηση αποφάσεων της Γ.Σ. ή η παραποίηση τους, η δυσφήμηση ή εναντίωση στην Ένωση κλπ. Η Ένωση για πράξεις ή παραλείψεις των αντιπροσώπων – μελών των διοικητικών της οργάνων (Δ.Σ. Γ.Σ κλπ.) που την θίγουν, μπορεί να προτείνει ή να ζητήσει από το Σύλλογο στον οποίο ανήκουν την επιβολή ανάλογων κυρώσεων, διατηρώντας το δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του Συλλόγου-Μέλους, αν κρίνεται αναγκαίο σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος. Τέτοιες προτεινόμενες ποινές είναι οι παραπάνω προβλεπόμενες για τους Συλλόγους-Μέλη της Ένωσης (επίπληξη, αναστολή ιδιότητας και καθαίρεση), αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος, κατά τα ανωτέρω για τους Συλλόγους Μέλη της Ένωσης αναφερόμενα.  Η πρόταση της Ένωσης για καθαίρεση μελών της Γ.Σ., Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται από τα  όργανα της, Δ.Σ ή Γ.Σ.  κατά περίπτωση,   σύμφωνα με όσα προβλέπονται ανωτέρω για τις πειθαρχικές ποινές κατά των Συλλόγων μελών της Ένωσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Τα Διοικητικά και επικουρικά όργανα της Ένωσης είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

δ) Οι ομάδες εργασίας

ε) Το συνέδριο Εργασίας των Πολιτιστικών Συλλόγων της Ένωσης, που συγκαλείται  κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Το Συνέδριο  χαράσσει την γενική στρατηγική και την πολιτική της Ένωσης. Ως σύνεδροι προσκαλούνται από το Δ.Σ. να πάρουν μέρος μέχρι πέντε εντεταλμένοι εκπρόσωποι κάθε συλλόγου-μέλους, καθώς και ειδικοί από το Χώρο του Πολιτισμού.

2. H Γ.Σ συνεδριάζει στον νομό της Κρήτης, που ασκεί την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, για το διάστημα που διαρκεί η θητεία του, ήτοι εκ περιτροπής στον Νομό Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

3. Η θητεία των οργάνων της Ένωσης  είναι τριετής.

 

ΑΡΘΡΟ 9:  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. Σύνθεση:

Την Γενική Συνέλευση του σώματος  των αντιπροσώπων της Ένωσης αποτελούν οι εκλεγμένοι Πρόεδροι  και, σε περίπτωση κωλύματος, οι Αντιπρόεδροι των Δ.Σ  των Συλλόγων που απαρτίζουν την Ένωση, εκτός αν το καταστατικό του Συλλόγου – Μέλους προβλέπει την εκλογή αντιπροσώπου, οπότε τον  εκπροσωπεί αυτός. Κάθε Σύλλογος ή Δίκτυο Συλλόγων ανεξαρτήτως αριθμού μελών εκπροσωπείται στην Ένωση από ένα αντιπρόσωπο, που έχει μία ψήφο.

Η λήξη της θητείας των αντιπροσώπων συμπίπτει με την λήξη της θητείας τους ως προέδρων ή αντιπροέδρων  στο Δ.Σ ή αντιπροσώπων του Συλλόγου – Μέλους  που εκπροσωπούν. Συνεπώς, οι επιτυχόντες κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου τους αντικαθιστούν αμέσως τους αντιπροσώπους της προηγουμένης περιόδου, οι οποίοι θεωρούνται αυτοδικαίως έκπτωτοι λόγω λήξεως της θητείας τους.

 

Β. Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης  και αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της, που δεν υπάγονται  στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου Οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση έχει μεταξύ άλλων (ενδεικτικά) τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. καθορίζει σε γενικές γραμμές το έργο της Ένωσης, δίνει γενικές κατευθύνσεις στο Δ.Σ. και έχει την εποπτεία όλων των οργάνων της Διοίκησης.

2. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ., της Ελεγκτικής  Επιτροπής  και όλα τα λοιπά προβλεπόμενα από το καταστατικό όργανα.

3. Αποφασίζει την καθαίρεση ολόκληρου του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων της Διοίκησης για  σπουδαίο  λόγο  και  ιδίως  για βαριά  παράβαση  των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.

4.  Ελέγχει τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων και εξόδων της Ένωσης .

5. Εγκρίνει ή απορρίπτει Διοικητικούς και διαχειριστικούς απολογισμούς των Οργάνων της Ένωσης. Εάν   τα πεπραγμένα της Διοίκησης δεν εγκριθούν   από την Γ.Σ. λόγω οικονομικών ατασθαλιών, τότε  το Δ.Σ  εκπίπτει αυτοδικαίως των καθηκόντων του.

6. Διορίζει προσωρινή διοίκηση στη θέση του καθαιρεθέντος ή  εκ πεσόντος Δ.Σ., προκειμένου αυτή να καταρτίσει την  πρόσκληση των μελών του σε έκτακτη Γ.Σ. για την εκλογή νέου Δ.Σ.

7. Απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε διοικητική και οικονομική ευθύνη, μετά από θετική έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής κάθε διαχειριστικής χρήσης.

8. Αποφασίζει σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό για την επιβολή πειθαρχικών ποινών κατά μελών-Συλλόγων και προτείνει την πειθαρχική δίωξη των εκπροσώπων τους,  σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τις προτάσεις του Δ.Σ.

9. Καταλογίζει τυχόν ευθύνες στους Εφόρους, υπεύθυνους των Τομέων Εργασίας, των πράξεων ή ενεργειών της Διοίκησης που επιφέρουν ανεπανόρθωτη ζημιά στην Ένωση, για ενδεχόμενη σκόπιμη παραβίαση των διατάξεων της Νομοθεσίας «περί Σωματείων», πράξεις  που επιφέρουν πειθαρχικά παραπτώματα και επισύρουν πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις.

10. Αναζητά λύσεις και αποφασίζει πάνω σε προτάσεις, ενστάσεις και παράπονα των Μελών της Ένωσης, για τα οποία το Δ.Σ. αποφάσισε διαφορετικά ή αδιαφόρησε.

11. Αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τις περιστάσεις.

12. Αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού και την διάλυση της Ένωσης, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

13. Αποφασίζει για την προμήθεια, αγορά, ή ενοικίαση κινητών ή ακινήτων ή άλλες ενέργειες  που απαιτούν καταβολή δαπάνης συνολικής αξίας άνω των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 30.000) και αναθέτει στο Δ.Σ. την εκτέλεσή της.

14. Αποφασίζει για την αποδοχή ή μη κληροδοσιών, δωρεών, κ.ά. κινητών και ακινήτων συνολικής αξίας άνω των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 30.000) και αναθέτει στο Δ.Σ την εκτέλεσή της. Εφόσον έχει τεθεί υποχρεωτική προθεσμία εκ Νόμου ή από τον δικαιοδόχο για την αποδοχή αυτών, πραγματοποιείται έκτακτη Γ.Σ., προκειμένου να λάβει σχετική απόφαση.

15. Αποφασίζει σε τελικό βαθμό το ύψος των εισφορών των μελών και τυχόν έκτατες εισφορές.

16. Επιλύει, τέλος, κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει κατά την εφαρμογή του καταστατικού.

Γ. Λειτουργία

1. Η  Γ.Σ συγκαλείται, με απόφαση  του Δ.Σ., σε τακτική συνεδρία, μια φορά τον χρόνο  και κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου.

2. Κατ’ εξαίρεση η  εκλογοαπολογιστικη Γενική Συνέλευση της Ένωσης συγκαλείται  το μήνα Νοέμβριο του τελευταίου έτους της θητείας του Δ.Σ. και έχει ως κύρια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: α) τον απολογισμό δράσης, β) τον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) τον  προγραμματισμό της Ένωσης βάσει της Εισήγησης του απερχόμενου Δ.Σ και των προτάσεων των μελών της κατά την διάρκεια της τριετούς θητείας της, δ) την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και ε) τον ορισμό ημερομηνίας για τις εκλογές ανάδειξης νέων Οργάνων, που γίνονται το αργότερο εντός του Δεκεμβρίου.

3. Έκτακτη  Γ.Σ. συγκαλείται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση του 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων Μελών, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι σύγκλησής της. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος αμέσως να συγκαλέσει έκτακτη Γ. Σ. με ανακοίνωση – πρόσκληση και εντός 20 ημερών από την επομένη της κατάθεσης του αιτήματος, τηρώντας την διαδικασία της παραγράφου …. επόμενα του παρόντος άρθρου. Τα Μέλη που υπογράφουν την αίτηση αυτή, είναι υποχρεωμένα να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση για να αναπτύξουν τα θέματα για τα οποία απαιτούν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

4. Θέματα έκτακτης Γ.Σ: Ενδεικτικά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έκτακτης Γ.Σ. αποφάσεις για σύσταση δομών της Ένωσης, εγγραφή  Συλλόγου στην Ένωση, διαγραφή ή ποινή αναστολής Συλλόγου, καθαίρεση του Δ.Σ., διορισμός προσωρινής διοίκησης, τροποποίηση του  καταστατικού, διάλυση της Ένωσης και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και επείγον και χρήζει άμεσης  αντιμετώπισης.

Τα θέματα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της Έκτακτης. Κατ’ εξαίρεση, το νέο Δ.Σ.  έχει το δικαίωμα να  συγκαλέσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας  έξι (6) μηνών από της εκλογής του, έκτακτη Γ.Σ.  με θέμα προσθήκες, αλλαγές ή βελτιώσεις του προγράμματος τριετούς δράσης   της Ένωσης.

Δ. Ειδοποίηση – προσκλήσεις

1. Η Τακτική Γ. Σ. συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση και ανακοίνωση του Δ.Σ. πριν από δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέρες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της. Στην ανακοίνωση αυτή ορίζεται και η επαναληπτική Γ. Σ. για την περίπτωση που δεν θα σχηματιστεί απαρτία, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν, η ημερομηνία η ώρα  και ο τόπος πραγματοποίησής της.

2. Η ανακοίνωση- πρόσκληση, υπογράφεται από τον Προέδρο και τον Γ.Γ. του Δ.Σ.,  αποστέλλεται στα Μέλη ταχυδρομικώς ή με email, ή με S.M.S., δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον τοπική ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα κάθε νομού της Κρήτης και  τοιχοκολλάται  στην  είσοδο των γραφείων της Ένωσης.

3. Απόφαση της Γ.Σ  για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση  είναι άκυρη.  Αν στην Γ.Σ  παρίστανται όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη της Ένωσης και δεν προβάλλεται καμιά αντίρρηση από αυτούς, τότε μπορεί εγκύρως να προταθεί, να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση επί θέματος που δεν είχε περιληφθεί εξ αρχής στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Στις Γ. Σ. την διεξαγωγή της συζήτησης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και των ψηφοφοριών διευθύνει  ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και τα πρακτικά τηρεί ο γραμματέας της και ένα Μέλος, οι οποίοι εκλέγονται  από την Γ.Σ.  δι’  ανατάσεως της χειρός.  Προσωρινά και μέχρι την εκλογή τους, τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει ο πρόεδρος του  Δ.Σ.

5. Ένσταση σε ψηφοφορία στις Γ.Σ., υποβάλλεται αμέσως στον Πρόεδρο της Γ.Σ., ο οποίος θέτει το θέμα σε ψηφοφορία και πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που έγινε. Αν γίνει δεκτή η ένσταση, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Αν όχι, επικυρώνεται το αποτέλεσμά της.

Ε. Απαρτία – πλειοψηφία                                         

1. Ο Γραμματέας της Γ.Σ. ελέγχει με βάση τον ενημερωμένο πίνακα-κατάλογο που του δίνει ο Ταμίας της ένωσης, τα ταμειακά τακτοποιημένα Μέλη, που συμμετέχουν στις Γ.Σ.

2. Για τα κοινά θέματα η Γ.Σ.  βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη. Σε περίπτωση που δεν σχηματιστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση κατά την επαναληπτική της συνεδρίαση θεωρείται ότι έχει  απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

3. Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις για τα κοινά θέματα παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών (50%+1)

 

Ειδικά για τα θέματα:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού στα κεφάλαια που αναφέρονται στις αρχές και τους σκοπούς του καταστατικού απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των ταμειακά εντάξει μελών∙

β) για άλλες τροποποιήσεις του  καταστατικού ή διάλυσης της Ένωσης, απαιτείται απαρτία του ½ του συνόλου των τακτοποιημένων ταμειακά  μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρισταμένων και

δ) για διαγραφή  και ποινή αναστολής Συλλόγου – μέλους,  καθαίρεσης του Δ.Σ.  ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, πρόταση καθαίρεσης ή διαγραφής εκπροσώπου, απαιτείται απαρτία του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

Η αυτή ως άνω απαρτία και πλειοψηφία  απαιτείται και κατά την επαναληπτική Γ.Σ.

4. Οι αποφάσεις που αφορούν εκλογές και προσωπικά ζητήματα παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. Με μυστική ψηφοφορία παίρνονται οι αποφάσεις που αφορούν: α) Την εκλογή των Μελών του Δ.Σ., β) την εκλογή Μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) θέματα, που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση ως πολιτών, δ) την επιβολή κυρώσεων κατά Μελών της Ένωσης και του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, ε) μομφή και θέματα εμπιστοσύνης κατά Μελών ή ολόκληρου του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.

5. Με ονομαστική ψηφοφορία λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν: α) την τροποποίηση του καταστατικού και β) τη διάλυση της Ένωσης. Για κάθε άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται δια ανατάσεως της χειρός και ποτέ δια βοής.

Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και ψήφου μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα Μέλη της Ένωσης και με δικαίωμα λόγου τα μη ταμειακά τακτοποιημένα Μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( ΕΛ. ΕΠ.) – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

1. Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια  το μήνα Δεκέμβριο, το αργότερο  εντός 20 ημέρων από την καθιερωμένη ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογοαπολογιστικής  Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης.

Δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκλογοαπολογιστικής  Γ.Σ., ανοίγει, για κάθε νομό, κατάλογος υποψηφίων για την εκλογή στο νέο Δ. Σ. και  την Ελεγκτική Επιτροπή και κλείνει την προηγούμενη της συνεδρίασης της  Γ.Σ, με ευθύνη του απερχόμενου Δ.Σ.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι προτεινόμενοι από το αρμόδιο όργανο   των Συλλόγων- μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Τα Μέλη μπορούν να τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Όσοι έχουν δικαίωμα για υποψηφιότητα, υποβάλλουν στο Δ.Σ. έντυπη αίτηση για την εκλογή τους ως Μελών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, συνοδευόμενη από την απόφαση του Συλλόγου τους, που τους προτείνει.  Το Δ.Σ. βεβαιώνει ότι τα Μέλη της Ένωσης που έχουν θέσει υποψηφιότητα, πληρούν στο πρόσωπό τους όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και δίδει προς εκτύπωση το ψηφοδέλτιο.

3. Το Δ.Σ. μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος, καταρτίζει ένα και μοναδικό Ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναφέρονται κατά Νομό της Κρήτης με αλφαβητική σειρά και με κεφαλαία γράμματα τα ονόματα των υποψηφίων του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής και οι Σύλλογοι που εκπροσωπούν.

4. Στο άνω τμήμα του ψηφοδελτίου αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. και του Συλλόγου που εκπροσωπούν και έπονται τα ονόματα των υποψηφίων Μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής ανά Νομό.  Στο κάτω τμήμα του ψηφοδελτίου, με την μορφή παρατήρησης, θα αναφέρεται με μικρά γράμματα, μέχρι πόσοι σταυροί προτίμησης θα μπαίνουν στους υποψηφίους του Δ.Σ. και μέχρι πόσοι σταυροί προτίμησης στους υποψηφίους της Ελεγκτικής Επιτροπής .

5. Το Ενιαίο αυτό ψηφοδέλτιο παραδίδεται από τον απερχόμενο Πρόεδρο του Δ.Σ. στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής της Γ. Σ., αμέσως μετά την εκλογή της, το οποίο και παρουσιάζεται κατά την διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ. και εμφανίζονται και οι υποψήφιοι. Υποψήφιοι για το Δ.Σ. δεν δικαιούνται να είναι και υποψήφιοι της Ελεγκτικής Επιτροπής και αντίστροφα. Το Ψηφοδέλτιο τοιχοκολλείται στην είσοδο της αίθουσας στην οποία πραγματοποιείται η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. την ίδια μέρα.

6. Την διαδικασία των αρχαιρεσιών της Γ.Σ., διεξάγει η Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τέσσερις τριμελής επιτροπές, μια για κάθε Νομό της Κρήτης, η οποία εκλέγεται από την Γ.Σ., δια ανατάσεως της χειρός και αποτελείται, για κάθε Νομό, από τον Πρόεδρο, τον  Γραμματέα της και ένα Μέλος.

7. Ένσταση κατά του ορισμού Μελών της Εφορευτικής  Επιτροπής, μπορεί να υποβληθεί πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, από οποιοδήποτε παρόν Μέλος, ταμειακά τακτοποιημένο. Για την ένσταση αποφασίζει η Γ.Σ. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, η Γ.Σ. εκλέγει νέα Εφορευτική  Επιτροπή.

8. Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή .

9. Η Εφορευτική Επιτροπή ζητά από το απερχόμενο Δ.Σ. κάθε σχετικό με τα καθήκοντά της βιβλίο. Φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, στους χώρους που έχουν ορισθεί από την Γ.Σ. κατά νομό. Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν αποκλειστικά στην κάλπη του Νομού που ανήκει ο Σύλλογος τους.

10. Η Εφορευτική Επιτροπή επιμελείται  την εκτύπωση ικανού αριθμού αντιτύπων του ψηφοδελτίου, λύνει κάθε διαφωνία ή αμφισβήτηση, τηρεί αμερόληπτα και δημοκρατικά την διαδικασία, αποφασίζει για κάθε ένσταση που κατατίθεται, κάνει την διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων, συντάσσει το πρακτικό του αποτελέσματος των εκλογών, τηρεί και ελέγχει τις καταστάσεις των παρόντων ψηφισάντων Μελών και ανακοινώνει τα αποτελέσματα στη Γενική Συνέλευση.

11. Η διαλογή των ψήφων, γίνεται από  την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή κάθε Νομού (Νομαρχιακή Επιτροπή), στην αίθουσα στην οποία διεξήχθη η ψηφοφορία, και με το πέρας της διαδικασίας συντάσσει σχετικό πρακτικό και μεταφέρει το αποτέλεσμα στην κοινή συνεδρίαση των τεσσάρων Επιτροπών, για την έκδοση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο εδάφιο 17 του παρόντος άρθρου.

12. Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει για το Δ.Σ.   μέχρι τρεις υποψήφιους του Νομού του και από  ένα υποψήφιο σε καθένα από τους υπολοίπους Νομούς. Κατ’ εξαίρεση τα μέλη  του Νομού που προεδρεύει έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν  μέχρι 4 υποψήφιους από το νομό τους και από  έναν υποψήφιο σε καθένα από τους υπολοίπους Νομούς.  Για την  Ελεγκτική Επιτροπή κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι δύο υποψήφιους, με εξαίρεση τα μέλη  του Νομού που προεδρεύει, που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν έναν υποψήφιο.   

13. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται από τη Εφορευτική Επιτροπή δημόσια κλήρωση και εκλέγεται εκείνος που ο κλήρος ευνόησε.

14. Ψηφοδέλτιο το οποίο θα βρεθεί να έχει περισσότερους από τους οριζόμενους σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους για το Δ.Σ και την Ελεγκτική Επιτροπή, να είναι φθαρμένο, να έχει σημάδια, να είναι λερωμένο ή στο οποίο να έχει χρησιμοποιηθεί άλλο μελάνι εκτός από μαύρο ή μπλε, θεωρείται άκυρο.

15. Η ψηφοφορία θεωρείται περατωμένη με το πέρας του χρονικού διαστήματος που έχει αποφασίσει η Εφορευτική Επιτροπή  από την αρχή της διαδικασίας.

16. Οποιοδήποτε Μέλος της Ένωσης που συμμετείχε στη διαδικασία της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ., δικαιούται να ελέγξει το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής που τηρείται, και ολόκληρο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τις αρχαιρεσίες, μετά το πέρας της διαδικασίας, παρουσία της Εφορευτικής Επιτροπής.

17. Η Εφορευτική Επιτροπή σε κοινή συνεδρίαση όλων των νομαρχιακών  επιτροπών της   στην έδρα της Ένωσης, με βάση τα πρακτικά και το εκλογικό υλικό των  νομαρχιακών επιτροπών της  ανακηρύσσει επιτυχόντες  ως τακτικά Μέλη του Δ.Σ. τους Δεκατρείς (13) πρώτους, που προκύπτουν από την  σειρά επιτυχίας στους 4  Νομούς της Κρήτης με  προνομιούχο τον Νομό που εκλέγει τον πρόεδρο να εκλέξει 4 τακτικά μέλη και τους υπόλοιπους από τρία τακτικά μέλη ανά Νομό, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από τους υπολοίπους κατά σειρά επιτυχίας. Κατά τον ίδιο τρόπο ανακηρύσσει επιτυχόντα τακτικά Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής τους δυο πρώτους κατά σειρά επιτυχίας σε κάθε Νομό της Κρήτης, πλην του προεδρεύοντος Νομού, που εκλέγει έναν, με ισάριθμους αναπληρωματικούς. Η Εφορευτική Επιτροπή  υποχρεούται, μετά την παρέλευση τριών ημερών και εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις, να συγκαλέσει τους νεοεκλεγέντες, να τους ανακοινώσει τα αποτελέσματα και να παραδώσει το Βιβλίο πρακτικών, υπογεγραμμένο από όλα τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης ολόκληρο το υλικό που προήλθε από τις εκλογές, στον πρώτο σε ψήφους σύμβουλο του νέου Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 11 :  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από 13 τακτικά μέλη.

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης έχουν τα πρόσωπα που υποδεικνύονται από το αρμόδιο όργανο που προβλέπεται από το καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέλους και που ορίζει το Δ.Σ. του Συλλόγου.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης είναι τριετής.

4. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν στην θέση τους καθ’  όλη  την διάρκεια της τριετούς θητείας τους και στην περίπτωση που παύσουν να είναι εκπρόσωποι του Συλλόγου – Μέλους, λόγω  αλλαγής της θέσης τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μέλους.  Μόνο στην περίπτωση που εκλεγμένος εκπρόσωπος Συλλόγου στο Δ.Σ. της Ένωσης  διαγραφεί από το σύλλογο του τότε  αντικαθίσταται.  

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κάθε τρεις μήνες μετρά από πρόσκληση του Προέδρου του  και έκτακτη όταν το προσκαλέσει ο πρόεδρος ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον επτά από τα μέλη του Δ.Σ. με έγγραφο τους στο οποίο πρέπει να αναφέρουν και τους λόγους. Η κλήση για την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με ειδοποίηση προς όλα τα μέλη του όπου αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει και ο Αντιπρόεδρος όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο πρόεδρος. Η πρόσκληση γίνεται με όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, με έγγραφα, μηνύματα (email , sms) ταχυδρομείο κλπ., δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν την σύγκληση.

Απόφαση που παίρνει το Δ.Σ χωρίς την τήρηση των άνω διατυπώσεων, εάν  παρίσταται το σύνολο των μελών του και δεν προβάλλεται αντίρρηση από κανένα είναι έγκυρη.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση («έκτακτη Συνεδρία διά περιφοράς»).

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα επτά (7) τουλάχιστον μέλη, στα οποία πρέπει να υπάρχει ένας τουλάχιστον  εκπρόσωπος από κάθε Νομό της Κρήτης, μεταξύ των οποίον ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος του,  ο Αντιπρόεδρος  της Ένωσης του Νομού που προεδρεύει.

7. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης εκλέγεται κάθε τρία χρόνια εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου από διαφορετικό Νομό της Κρήτης, ξεκινώντας από το Νομό Χανίων δυτικά και συνεχίζοντας με εκπρόσωπο από το Νομό Ρεθύμνης κατά την δεύτερη τριετία, το Νομό Ηρακλείου κατά την τρίτη τριετία και το Νομό Λασιθίου κατά την τέταρτη τριετία και ούτω καθ’ εξής.

8. Δέκα ημέρες μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος του Νομού που θα προεδρεύσει, συγκαλεί τα εκλεγέντα μέλη του προκειμένου  να συγκροτηθεί σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος, Έφορος Χανίων

Αντιπρόεδρος, Έφορος Ρεθύμνου

Αντιπρόεδρος, Έφορος Ηρακλείου

Αντιπρόεδρος, Έφορος Λασιθίου

Γενικός Γραμματέας

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας-εκτελεστικός

Ταμίας, Οικονομικός Προγραμματιστής

Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Έφορος Εκδηλώσεων

Έφορος Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Έφορος Περιβαλλοντικών Θεμάτων

Έφορος για εκτός Κρήτης φορείς και Διεθνή θέματα.

 

Το Δ.Σ, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία το Προεδρείο που το αποτελούν οι: Πρόεδρος –τέσσερις Αντιπρόεδροι –Γεν. Γραμματέας – Ειδ. Γραμματέας, Ταμίας και οι πέντε Έφοροι και αναλαμβάνει αυθημερόν τα καθήκοντά του, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Σύνολο των μελών του Δ.Σ. μεταξύ των  τεσσάρων  εκλεγμένων Συμβούλων του Νομού που  προεδρεύει. Οι Αντιπρόεδροι, ανά ένας από κάθε νομό, εκλέγονται μόνο από τα μέλη του Δ.Σ. του αντίστοιχου Νομού.  Τα λοιπά μέλη του Προεδρείου  εκλέγονται από το Σύνολο των μελών του Δ.Σ χωρίς διακρίσεις.  Σε περιπτώσεις ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

9. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή έκπτωσης γενικά μέλους του Δ.Σ., η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο αναπληρωματικό που εκλέχθηκε στον αντίστοιχο Νομό. Όλοι οι επιλαχόντες υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες που εξελέγησαν νομίμως θεωρούνται, ανά Νομό, αναπληρωματικά μέλη.

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να καλυφθούν οι θέσεις των παραιτηθέντων ή εκπεσόντων  μελών του Δ.Σ. από αναπληρωματικούς του Νομού τους, καλούνται οι πρώτοι αναπληρωματικοί Σύμβουλοι κατά σειρά επιτυχίας από τους υπόλοιπους Νομούς και με κλήρωση καλύπτονται τα κενά στο Δ.Σ. 

10. Εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει ύστερα από αίτηση επτά μελών του, αρκεί να τηρηθούν τα οριζόμενα από το εδάφιο 6 του παρόντος άρθρου.

11. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

12. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται  στο Νομό της Κρήτης που  προεδρεύει  και είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να ορίσει άλλο τόπο συνεδρίασης του.

13. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει αυτόματα από το αξίωμά του αν απουσιάσει σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του αδικαιολόγητα και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό που εκλέχθηκε στον αντίστοιχο Νομό.

14. Τα Μέλη των διοικητικών οργάνων της Ένωσης δεν μπορούν ταυτόχρονα να είναι βουλευτές, ή  να κατέχουν ανώτερη κυβερνητική θέση ( υπουργοί  μετακλητοί υπάλληλοι) ή αξίωμα ή να  συμμετέχουν  στα  όργανα  πολιτικών κομμάτων ή στα όργανα της Περιφέρειας και του Δήμου, με εξαίρεση τους αμίσθους δημοτικούς Συμβούλους.

15.  Η ιδιότητα του Μέλους του Δ. Σ. είναι άμισθο αξίωμα και αποκλείεται κάθε μορφής αποζημίωση για την απασχόλησή του στην Ένωση. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να καλύπτονται τα έξοδα για παραστάσεις και εκπροσωπήσεις της Ένωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

16.  Όλα τα παρόντα μέλη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. οφείλουν να υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων, έστω και αν διαφωνούν, αφού καταχωρηθεί σε αυτά η γνώμη τους.

17. Το Δ.Σ. διοικεί δημοκρατικά, υπεύθυνα, συλλογικά, αντικειμενικά και με πνεύμα ενωτικό, τις υποθέσεις της Ένωσης και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.

18. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

19. Βρίσκεται σε στενή και συνεχή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

20. Μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές Εργασίας από τα μέλη του Σωματείου και από ειδικούς και να αναθέτει τη σύνταξη μελετών για θέματα που είναι στους σκοπούς της Ένωσης.

21. Ενδιαφέρεται και μεριμνά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι της Κρήτης  και γι’ αυτό το σκοπό δύναται να συγκροτεί  Παγκρήτιο Πολιτιστικό Συμβούλιο Νεολαίας, στο οποίο θα αναθέτει την επεξεργασία των προβλημάτων, προβληματισμών και ανησυχιών των, όπως θέματα σπουδών, εργασιακά, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας, οργάνωσης διαφόρων μορφωτικών εκδηλώσεων, εκδρομών κ.λπ.

22. Εισηγείται στην Γ.Σ. την απονομή τιμητικών διακρίσεων στα πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση και την κύρωση κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου Νεολαίας που καταρτίζει το ίδιο.

23. Το Δ.Σ. φέρει ακέραια την ευθύνη υλοποίησης των σκοπών της Ένωσης, με κάθε θεμιτό και νόμιμο μέσο.

24. Είναι αρμόδιο για την προπαρασκευή των εργασιών και τις εισηγήσεις των θεμάτων στις Γ. Σ.

25. Προωθεί και συντονίζει τις εργασίες των διαφόρων επιτροπών της Ένωσης.

26. Διαχειρίζεται με σύνεση, προσοχή και υπευθυνότητα τα οικονομικά της Ένωσης.

27. Αποκλείει την επένδυση χρημάτων της Ένωσης σε μετοχές, χρεόγραφα και άλλες επενδυτικές χρηματιστηριακές συναλλαγές .

28. Συντάσσει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, τον προϋπολογισμό και ισολογισμό.

29. Επιβάλλει ποινές όπου και όπως το καταστατικό ορίζει.

30. Προγραμματίζει και υλοποιεί ό,τι είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της Ένωσης και την επίτευξη των σκοπών της.

31. Αναζητά λύσεις και αποφασίζει σχετικά και σύμφωνα με τις δυνατότητές της, για αιτήματα, προτάσεις, ενστάσεις και παράπονα των Μελών της.

32. Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει σε τρίτους την επ’ αμοιβή πραγματοποίηση μελετών, ερευνών, έργων, εργασιών, για σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

33. Μεριμνά για την κατάλληλη υπαλληλική στελέχωση της Ένωσης και για τα θέματα προσωπικού, εφόσον οι ανάγκες και οι δραστηριότητες της Ένωσης το απαιτούν, μετά από απόφαση της Γ.Σ., τηρουμένων αντικειμενικών και αξιοκρατικών διαδικασιών. Φροντίζει επίσης για την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή της Ένωσης σε κάθε Νομό της Κρήτης.

34. Τα μέλη του Δ.Σ. και όλων των Επιτροπών που προβλέπονται από το καταστατικό είναι άμισθα. Τα έξοδα όμως που δημιουργούνται κατά τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών τους βαρύνουν την Ένωση, μετά από σχετική έγκριση του Δ.Σ.

35. Το Δ.Σ. αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφασή του για την αποδοχή ή μη κληροδοσιών, δωρεών, κ.λπ. κινητών και ακινήτων συνολικής αξίας κάτω των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 30.000). Για αξίες μεγαλύτερου ποσού αποφασίζει η Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των Πολιτείας και κάθε Αρχής των   Δικαστηρίων και με όλες  τις ιδιότητες του διάδικου.

2. Συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τις οποίες διευθύνει.

3. Συνάπτει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα της Ένωσης, σε εκτέλεση αποφάσεων του ΔΣ, το οποίο και εκπροσωπεί.

4. Υπογράφει μαζί  με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα δελτία τύπου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ. Σ. , τις ταυτότητες που εκδίδει το Σωματείο για τα  Μέλη -Συλλόγους (εκτός των εκλογοαπολογιστικών) και μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων.

5. Έχει την ευθύνη για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., την τήρηση του παρόντος καταστατικού από τα Μέλη της Ένωσης και του Δ.Σ., καθώς επίσης τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας όλων των οργάνων και των επιτροπών της Ένωσης.

6. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος του Νομού που έχει την προεδρία.

7. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου για λόγους ανωτέρας βίας ή επαρκώς αιτιολογημένους ή για λόγους ασυμβίβαστους με το παρόν καταστατικό, οι απομείναντες τρεις εκλεγμένοι Σύμβουλοι του Νομού που προεδρεύει μαζί με τον πρώτο αναπληρωματικό του ίδιου Νομού προτείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο έναν εκ των τεσσάρων τους ως νέο Πρόεδρο προς έγκριση.

 

ΑΡΘΡΟ 13:   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ

1. Οι τέσσερις Αντιπρόεδροι-Έφοροι των Νομών συνεπικουρούν τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του, σε ότι τους ανατεθεί από τον Πρόεδρο και σε ότι τους ανατεθεί από το Δ.Σ.

2. Κάθε Αντιπρόεδρος Νομού εκπροσωπεί την Ένωση και τον Πρόεδρό της στο Νομό του, φροντίζει να υλοποιούνται οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συντονίζει τις Πολιτιστικές και άλλες δράσεις της Ένωσης σε επίπεδο Νομού.

3. Κάθε Αντιπρόεδρος συμβάλλει στην διάδοση και καλλιέργεια των ιδεών της Ένωσης στο Νομό του με στόχο την αύξηση των μελών της και την συσπείρωση των Συλλόγων στους σκοπούς της.

4. Κάθε Αντιπρόεδρος μελετά, αναδεικνύει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις για την λύση των προβλημάτων των Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού που εκπροσωπεί. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου του.

5. Κάθε Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Έφορο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης για την πιο αποτελεσματική προβολή των θεμάτων του Νομού που εκπροσωπεί.

6. Κάθε Αντιπρόεδρος έχει στην αρμοδιότητά του την εν γένει προβολή και παρουσίαση του έργου της Ένωσης στο Νομό του, εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε πολιτιστική εκδήλωση του Νομού του και διεκδικεί θέση στον κατάλογο των μελών εθιμοτυπίας της Περιφέρειας και των Δήμων του Νομού του.

7. Σε περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από 6 μήνες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τη θέση του αναλαμβάνει πλήρως το πρώτο αναπληρωματικό εκλεγμένο μέλος στον αντίστοιχο Νομό.

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΚΑΙ ΤΟΥ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ

1. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη της νόμιμης τήρησης των προβλεπόμενων βιβλίων που οφείλει να τηρεί η Ένωση όπως Μητρώο Μελών, Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία καθαρογράφει και μεριμνά για την επικύρωση και υπογραφή τους από τα μέλη που πήραν μέρος, τα οποία συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όπως και όλα τα έγγραφα της Ένωσης.

2. Σε συνεργασία με τους Αντιπροέδρους των Νομών συγκεντρώνουν τα θέματα προς συζήτηση στο Δ.Σ. και τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών καθώς και όποιο άλλο θέμα κρίνουν αναγκαίο για συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

3. Ο Γενικός Γραμματέας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ορίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις ημερομηνίες των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) και του Δ.Σ. και ενημερώνει έγκαιρα και γραπτώς τα μέλη τους.

4. Ο Γενικός Γραμματέας σε συνεργασίες με τα άλλα μέλη , Ταμία και Εφόρους, διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. για την οργάνωση ειδικών τμημάτων αρχείου στην Ένωση όπου θα αποταμιεύονται πληροφορίες για όλα τα θέματα του Πολιτισμού της Κρήτης.

5. Συνεργάζεται με τους Εφόρους των διαφόρων θεμάτων για την πραγματοποίηση των θεματικών αποφάσεων του Δ.Σ.

6. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία της Ένωσης και φροντίζει για την εσωτερική τους οργάνωση και λειτουργία.

7. Συντάσσει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δ.Σ. και τηρεί το Βιβλίο Αλληλογραφίας.

8. Ο Γενικός Γραμματέας συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.

9. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και συγκεντρώνει όλες τις υπογραφές των παρόντων Μελών του Δ.Σ. μετά από κάθε συνεδρίαση. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο Μέλος του Δ.Σ. αρνηθεί να υπογράψει πρακτικό συνεδρίασης, ενώ ήταν παρόν στην συνεδρίαση αυτή, ενημερώνει αμέσως τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

10. Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, ενημερώνει με πρόσκληση τα Μέλη του Δ.Σ. για την σύγκληση του Δ.Σ. την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν και την πρόσκληση αυτή την τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Ένωσης.

11. Φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου.

12. Συντάσσει τις εκθέσεις πεπραγμένων του Δ. Σ. και καταθέτει στις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους τα στοιχεία που προβλέπονται, από την κείμενη νομοθεσία περί Σωματείων.

13. Ενημερώνει και βελτιώνει συνεχώς την μηχανοργάνωση της Ένωσης.

14. Ο Γ.Γ. εκδίδει τις ταυτότητες των Μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, σε συνεργασία με τον Ταμία και τον Πρόεδρο.

15. Σε περίπτωση που οι ανάγκες της Ένωσης το επιβάλλουν το Δ.Σ. μπορεί να διορίσει βοηθό Γραμματέα ένα από τα μέλη της Ένωσης χωρίς αμοιβή. Επίσης η Γ.Σ. εφόσον κρίνεται αναγκαίο μπορεί να εγκρίνει την πρόσληψη από το Δ.Σ. διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ή έργου και να καθορίσει την αμοιβή του. Ο βοηθός Γραμματέα τελεί κάτω από της εντολές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και επιφορτίζεται με την εκτέλεση κάθε σχετικής εργασίας που του ανατίθεται.

16. Τηρείται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των πάσης φύσης βιβλίων, περιουσιακών στοιχείων και του Ταμείου, από το απερχόμενο Δ.Σ. στο νεοσύστατο ΔΣ, το οποίο καταχωρείται στο Βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία του απερχομένου και του νεοεκλεγέντος Δ.Σ..

17. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας συνεπικουρεί τον Γενικό Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ο οποίος έχει την ευθύνη της υλοποίησης των. Όταν ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα σε όλα του τα καθήκοντα.

 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

1. Ο Ταμίας-Οικονομικός Προγραμματιστής της Ένωσης είναι ο υπεύθυνος για την οικονομική πορεία της. Διαχειρίζεται υπεύθυνα τα οικονομικά της Ένωσης σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

2. Εισπράττει τις συνδρομές από την εγγραφή των μελών καθώς και τις ετήσιες και τις έκτακτες  συνδρομές κάθε μέλους, τις επιχορηγήσεις, τις χορηγίες και γενικά τις οικονομικές εισροές της Ένωσης. Εκτελεί τις πληρωμές με βάση τα σχετικά εντάλματα και παραστατικά που φέρουν την σφραγίδα της Ένωσης και τις υπογραφές του Προέδρου και την δική του.

Καταθέτει εντός τριών ημερών σε αναγνωρισμένη λειτουργούσα Ελληνική Τράπεζα, την οποία επιλέγει το Δ.Σ., τα ποσά που υπερβαίνουν το εκάστοτε ποσό που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ  ότι έχει το δικαίωμα να κρατάει στα χεριά του για τις άμεσες τρέχουσες ανάγκες της Ένωσης.

3. Τηρεί όλα τα νόμιμα βιβλία και παραστατικά που έχουν σχέση με εισπράξεις-πληρωμές όπως Βιβλίο Ταμείου, αποδείξεις, τιμολόγια κλπ.

4. Στο έργο του υποβοηθείται από πεπειραμένο λογιστή που ορίζει το Δ.Σ. και αμείβεται  από την Ένωση.

5. Ο Ταμίας-Οικονομικός Προγραμματιστής εισηγείται στο Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα-Εκτελεστικό τριετή προϋπολογισμό που επιμερίζεται για κάθε χρόνο με προβλέψεις εσόδων από συνδρομές, επιχορηγήσεις, χορηγίες κλπ. και εξόδων.

6. Συντάσσει κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό-προϋπολογισμό-ισολογισμό της Ένωσης και τον υποβάλλει έγκαιρα στον Πρόεδρο του  Δ.Σ., στην Γ.Σ., στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στην αρμόδια Ελεγκτική Δημόσια Υπηρεσία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί Σωματείων.

7. Εξοφλεί εμπρόθεσμα κάθε οικονομική υποχρέωση του Σωματείου σε Δημόσιους Φορείς, Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμούς, Ιδιώτες και ότι άλλο απαιτεί η Νομοθεσία περί Σωματείων, ενημερώνοντας σχετικά το Δ.Σ. πριν από κάθε εκταμίευση χρημάτων ή  πληρωμή δαπανών του, ώστε έγκαιρα να αποφασίζει για κάθε δαπάνη.

8. Τηρεί με επιμέλεια τα θεωρημένα από την αρμόδια Ελεγκτική Δημόσια Υπηρεσία που προβλέπεται από την νομοθεσία περί Σωματείων, τα Βιβλία Εισπράξεων και πληρωμών, τα γραμμάτια και μπλοκ είσπραξης και πληρωμών, τα οποία και πρέπει να έχουν αριθμητική συνέχεια των προηγουμένων και φυλάσσει τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία σε ασφαλή και ξεχωριστό χώρο.

9. Ενημερώνει τακτικά το Δ.Σ. για την ταμειακή κατάσταση της Ένωσης, καθώς επίσης και οποιοδήποτε  ταμειακά τακτοποιημένο Μέλος της Ένωσης το ζητήσει, με έγγραφο αίτημά του.

10. Για τις αναλήψεις χρημάτων από τον μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της Ένωσης, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ., επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ., με την σφραγίδα της Ένωσης, καταθέτει στην Τράπεζα. Η απόφαση του Δ.Σ. περιέχει την αιτιολογία εκταμίευσης καθώς και ειδική εξουσιοδότηση αυτού προς τον Ταμία να πραγματοποιήσει την συναλλαγή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας του Ταμία, το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει ειδικά άλλο Μέλος του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση.

11. Εκτελεί κάθε απόφαση του Δ.Σ. που έχει σχέση με οικονομικά θέματα.

12. Για την είσπραξη κάθε μορφής εσόδου ο Ταμίας εκδίδει θεωρημένη και υπογεγραμμένη από τον ίδιο, σχετική απόδειξη είσπραξης.

13. Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των οφειλών προς την Ένωση και για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων της Ένωσης. Στην περίπτωση δε, που  εξ αμελείας του κληθεί η Ένωση να πληρώσει πρόστιμο λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οικονομικής υποχρέωσης της Ένωσης ή για οποιοδήποτε άλλη αιτία, τότε η δαπάνη αυτή καταλογίζεται στον ίδιο, εκτός εάν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.

14. Ο Ταμίας φροντίζει για την καταχώριση των ετήσιων εισφορών των Μελών, στο Μητρώο Μελών, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα.

15. Εισηγείται επίσης προς το Δ.Σ. ειδικό πρόγραμμα προσπόρισης εσόδων από χορηγούς, έναντι των οποίων όμως η Ένωση δεν θα έχει καμία δέσμευση ανεξάρτητα από το ύψος της χορηγίας τους. Για τον σκοπό αυτό ο Ταμίας-Οικονομικός Προγραμματιστής οφείλει να συνεργάζεται με τους Αντιπροέδρους των Νομών και όποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. ή της Ένωσης θεωρεί αναγκαίο.

16. Για ποσό πληρωμής από τον Ταμία-Οικονομικό Προγραμματιστή που υπερβαίνει σε ύψος τα 300 (τριακόσια) ευρώ απαιτείται μονογραφή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα.

17. Για πληρωμή ποσού άνω των 500 (πεντακοσίων) ευρώ απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

18. Τα έσοδα της Ένωσης είναι κατατεθειμένα σε τράπεζα που ορίζει το Δ.Σ. με καταθέτη την Ένωση και δικαιούχους αναλήψεων τον Πρόεδρο και τον Ταμία-Οικονομικό Προγραμματιστή.

19. Ο Ταμίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος ενώπιον της Ένωσης για κάθε διαχειριστική ανωμαλία της αρμοδιότητάς του και για κάθε απώλεια χρημάτων της Ένωσης.

20. Σε περίπτωση που ο Ταμίας προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως ο Έφορος  που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Στην περίπτωση αυτή γίνεται απλή παράδοση και παραλαβή του ταμείου και συνυπογράφουν ο Ταμίας και ο Έφορος στο βιβλίο εσόδων – εξόδων του ταμείου με σχετική σημείωση.

21. Ο Ταμίας υποχρεούται να εισπράττει από τα Μέλη τις ετήσιες εισφορές, κάθε οφειλή που παρουσιάζεται, καθώς επίσης τα τυχόν έσοδα από τις εκδηλώσεις του Σωματείου, εφόσον αυτές, με απόφαση του Δ.Σ. έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, από επιχορηγήσεις κ.λπ. δωρεές, εκδίδοντας σφραγισμένες, χρονολογημένες αριθμημένες και θεωρημένες αποδείξεις είσπραξης του Σωματείου.

22. Συνεργάζεται στο οικονομικό μέρος με τα άλλα Μέλη του Δ.Σ. που έχουν αναλάβει μετά από σχετική αιτιολογημένη έγγραφη απόφαση του Δ.Σ. να διεκπεραιώνουν διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις.

23. Με προσωπική ευθύνη του μπορεί να προσλάβει βοηθούς Μέλη της Ένωσης για τις παραλείψεις και πράξεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

Παραδίδεται το ταμείο του Σωματείου (καταθέσεις και μετρητά) και όλα τα συνοδευτικά στοιχεία αυτών από τον απερχόμενο Ταμία στον νέο Ταμία και υπογράφουν στο βιβλίο εσόδων –εξόδων που τηρείται, με σχετική αναφορά σε αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 16:  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1. Ο Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων είναι ο εκφραστής της εικόνας της Ένωσης προς την Κοινωνία.

2. Έχει την ευθύνη της προβολής κάθε δράσης και του συνολικού έργου της Ένωσης σε όλα τα Μ.Μ.Ε. παγκρήτιου, πανελλήνιου και διεθνούς επιπέδου.

3. Διαχειρίζεται την ιστοσελίδα και φροντίζει για την τακτική και πλήρη ενημέρωσή της καθώς επίσης και για την αισθητική εικόνα της.

4. Συγκεντρώνει υλικά και ντοκουμέντα από την πολιτιστική παράδοση της Κρήτης και εισηγείται στο Δ.Σ. για την δημιουργία θεματικών σελίδων στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

5. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τους θεματικούς Εφόρους του Δ.Σ. και με τον Γενικό Γραμματέα.

6. Για την καλύτερη εικόνα της ιστοσελίδας ή θεματικών σελίδων ο Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων εισηγείται στο Δ.Σ. την συνεργασία του με ειδικούς επαγγελματίες της πληροφορικής που μπορεί να συνδράμουν το έργο του.

7. Ο Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να συνοδεύει τον Πρόεδρο και να μετέχει σε αντιπροσωπείες του Δ.Σ. της Ένωσης σε επαφές, συναντήσεις ή πολιτιστικές κοινωνικές εκδηλώσεις.

8. Εισηγείται στο Δ.Σ. Επιτροπή που αποκαλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ» και στελεχώνεται από προσωπικότητες του πνεύματος, των γραμμάτων και όλων των μορφών τέχνης και καλλιτεχνικών τάσεων και ρευμάτων.

ΑΡΘΡΟ 17:  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Ο Έφορος Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνος για την οργανωτική και αισθητική υλοποίηση όλων των εκδηλώσεων παγκρήτιου ή μη χαρακτήρα που αποφασίζει το Δ.Σ και η Γ.Σ.

2. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται στενά με τον Γενικό Γραμματέα, τον Έφορο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και τον Αντιπρόεδρο -Έφορο του Νομού όπου διεξάγεται κάθε δράση ή εκδήλωση.

3. Ο Έφορος Εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους Αντιπροέδρους-Εφόρους του Νομού μελετούν και διαμορφώνουν σκεπτικό για την αναγκαιότητα νέων εκδηλώσεων, που μελετά και αποφασίζει το Δ.Σ.

4. Ο Έφορος Εκδηλώσεων σε συνεργασία με τον Έφορο Διεθνών Θεμάτων και Εκτός Κρήτης Φορείς εξετάζουν την ενδεχόμενη μεταφορά δράσεων ή εκδηλώσεων της Ένωσης εκτός Κρήτης.

5. Σε περίπτωση που ο Έφορος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δεκαπέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος που θα ορίσει το Δ.Σ., με σχετική απόφαση του.

6. Είναι υπεύθυνος για την εκτύπωση προγραμμάτων, προσκλήσεων, αφισών, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ένωσης, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τον Έφορο Επικοινωνίας, καθώς και των τυχόν οικονομικά αξιοποιήσιμων εκδηλώσεων.

7. Εισηγείται στο Δ.Σ., σε συνεργασία με τον Έφορο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και τον Ταμία, το κόστος των δαπανών, τους χορηγούς και κάθε άλλο διαφωτιστικό στοιχείο περί των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί η Ένωση.

8. Συνεργάζεται με τον Ταμία για τις δαπάνες κάθε εκδήλωσης και αποδίδει γραπτό αναλυτικό οικονομικό απολογισμό, μετά την πραγματοποίηση κάθε εκδήλωσης, ενημερώνοντας σχετικά και το Δ.Σ.

9. Προεδρεύει Επιτροπής που αποκαλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», τα Μέλη της οποίας προτείνονται από τον ίδιο και ασχολείται αποκλειστικά με θέματα αρμοδιότητάς του.

10.  Συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Ένωσης μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σε άλλα συμβούλια ή επιτροπές ή συνεργασίες με άλλες Ενώσεις, φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

11. Με προσωπική ευθύνη μπορεί να προσλάβει βοηθούς, Μέλη της Ένωσης, για τις παραλείψεις και τις πράξεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

1. Ο Έφορος Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι υπεύθυνος για την διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης πάνω στα ζητήματα των διαφόρων μορφών της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

2. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με επιστημονικούς-πανεπιστημιακούς φορείς, λαογραφικά και άλλα Μουσεία και Οργανώσεις και εισηγείται σχετικά μέτρα στο Δ.Σ.

3. Είναι υπεύθυνος για την δημιουργία Τράπεζας Πληροφόρησης Κρητικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όταν το Δ.Σ. κρίνει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις και οι όροι για την υλοποίηση του έργου. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα και τους υπόλοιπους θεματικούς Εφόρους καθώς και τους Αντιπροέδρους-Εφόρους των Νομών της Κρήτης

4. Συντονίζει επίσης ενέργειες και δράσεις σε παγκρήτιο επίπεδο, μαζί με άλλους φορείς, για την ίδρυση έδρας Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

5. Με προσωπική του ευθύνη προσλαμβάνει βοηθούς μέλη της Ένωσης για τις πράξεις και τις παραλήψεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

6. Σε περίπτωση που ο Έφορος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντα του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες μέρες ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.  Τα καθήκοντα του αναλαμβάνει το μέλος που θα ορίσει το Δ.Σ., με σχετική  απόφασή του.

 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Ο Έφορος Περιβαλλοντικών Θεμάτων είναι ο εισηγητής της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και αυτός που φροντίζει για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών δράσεων της Ένωσης.

2. Μέσα από συναντήσεις και επαφές με Οικολογικούς και Περιβαλλοντικούς φορείς, αρμόδια Α.Ε.Ι.  και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εισηγείται στο Δ.Σ. πολιτικές και δράσεις που θα πρέπει να ενεργοποιήσει η Ένωση για την ανάδειξη των μεγάλων οικολογικών θεμάτων για την προστασία και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης.

3. Φροντίδα του Εφόρου Περιβαλλοντικών Θεμάτων είναι επίσης η συγκέντρωση κάθε πληροφορίας που αξιοποιεί την διαχρονική εμπειρία των παραγωγών της Κρήτης σε όλους τους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής για την δημιουργία ανάλογης Τράπεζας.

4. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να συνεργάζεται με γεωπόνους και κτηνιάτρους γενετιστές και άλλους επιστήμονες, καθώς και με συναφείς φορείς και με παραδοσιακούς αγρότες.

5. Σε περίπτωση που ο Έφορος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος που θα ορίσει το Δ.Σ., με σχετική απόφασή του.

6. Ο Έφορος Περιβαλλοντικών Θεμάτων είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν γενικά έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Κρήτης, την ανάπτυξη περιβαλλοντικής οικολογικής συνείδησης, την οργάνωση δενδροφυτεύσεων των κοινόχρηστων χώρων και δρόμων, την εξεύρεση λύσεων για την βελτίωση των περιβαλλοντικών και άλλων σχετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κρήτη και για όλα τα θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξή  της.

7. Προεδρεύει Επιτροπής που αποκαλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», τα Μέλη της οποίας προτείνονται από τον ίδιο και η οποία ασχολείται αποκλειστικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.

8. Συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Σωματείου μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σε άλλα συμβούλια ή επιτροπές ή συνεργασίες με άλλες Ενώσεις, φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

9. Με προσωπική ευθύνη μπορεί να προσλάβει βοηθούς, Μέλη της Ένωσης, για τις παραλείψεις και τις πράξεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

ΑΡΘΡΟ 20: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

1. Ο Έφορος Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – Χορηγιών, Εθνικών, Διεθνών Θεμάτων, Χορηγιών, Δικτύων και Εκτός Κρήτης Συλλόγων έχει την ευθύνη των επαφών και των σχέσεων της Ένωσης με διεθνείς φορείς, τα Δίκτυα Πολιτιστικών Συλλόγων της Κρήτης, εκτός Κρήτης, καθώς και με τους Συλλόγους των εκτός Κρήτης Κρητών.

2. Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τους θεματικούς Εφόρους επεξεργάζονται προτάσεις ανάπτυξης των συνεργασιών με τους παραπάνω φορείς, τις οποίες εισηγείται, ως αρμόδιος, στο Δ.Σ.

3. Ο Έφορος Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – Χορηγιών, Εθνικών, Διεθνών Θεμάτων, Χορηγιών, Δικτύων και Εκτός Κρήτης Συλλόγων είναι αρμόδιος  για την εξεύρεση πόρων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με στόχο την επίτευξη των σκοπών και στόχων της Ένωσης, σε όλους τους τομείς και δράσεις.

4. Σε περίπτωση που ο Έφορος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δεκαπέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος που θα ορίσει το Δ.Σ., με σχετική απόφασή του.

5. Είναι αρμόδιος για την εξεύρεση χορηγιών, πόρων και τακτικών ή έκτακτων επιχορηγήσεων από Φορείς του Δημοσίου, Οργανισμών, των Ο.Τ.Α. ή επιχειρήσεων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.  Την προγραμματική σύγκληση και συνεργασία με Φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ, Αναπτυξιακών Οργανισμών και Φορέων, Ιδιωτών και Ομοειδών Φορέων, Σωματείων της Ημεδαπής και Αλλοδαπής, σύμφωνα με τους στόχους και τους σκοπούς της Ένωσης. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων στων οποίων την υλοποίηση συμμετέχει η Ένωση.

6. Αντικαθιστά τον Ταμία με τις προϋποθέσεις του άρθρου 18.

7. Προεδρεύει Επιτροπής που αποκαλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ –ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ», τα Μέλη της οποίας προτείνονται από τον ίδιο και ασχολείται αποκλειστικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.

8. Συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Ένωσης μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σε άλλα συμβούλια ή επιτροπές ή συνεργασίες με άλλες ενώσεις, φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

9. Συνεργάζεται με τον Έφορο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων σε όλα τα ζητήματα επικοινωνίας που περιέχονται στις αρμοδιότητες του.

10. Με προσωπική ευθύνη μπορεί να προσλάβει βοηθούς, Μέλη ή όχι του Σωματείου, για τις παραλείψεις και τις πράξεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 21:  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Λειτουργούν Επιτροπές Εργασίας για κάθε τομέα δράσης του Σωματείου, μετά από πρόταση – εισήγηση του αρμοδίου εφόρου προς το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει σχετικά. Οι Επιτροπές Εργασίας έχουν ως σκοπό:

α) την κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των μελών της Ένωσης για να επιτευχθούν οι σκοποί της∙

β) την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ.∙

γ) τη δημιουργία νέων φυτώριων εθελοντών, για την μελλοντική τους ενασχόληση στα κοινά∙

δ) τη συνδρομή στην οργάνωση και διεξαγωγή των εκδηλώσεων της Ένωσης.

2. Ο επικεφαλής κάθε Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και είναι ο αντίστοιχος Έφορος του Τομέα, ο οποίος και έχει την ευθύνη της αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής του.

3. Οι Επιτροπές αυτές εισηγούνται στο Δ.Σ., μέσω του Εφόρου τους, για κάθε θέμα αρμοδιότητάς τους και έχουν την ευθύνη υλοποίησης των συγκεκριμένων αποφάσεων έναντι του Δ.Σ. και μόνο.

4. Στην κάθε Επιτροπή εργασίας τηρείται πρακτικό αποφάσεων, από τον Γραμματέα της.

5. Κάθε Επιτροπή στελεχώνεται από τον Έφορο του Τομέα ως Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τουλάχιστον ένα τακτικό Μέλος.

Την επιλογή των Μελών της επιτροπής, την εύρυθμη λειτουργία, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αποφάσεών της την έχει ο Πρόεδρός της. Ο αριθμός των μελών της επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

6. Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών γνωστοποιούνται με ανακοίνωση του Προέδρου της και είναι ανοικτές στα Μέλη του Σωματείου και στους πολίτες της Κρήτης και με δικαίωμα λόγου.

7. Οι Επιτροπές Εργασίας της Ένωσης λειτουργούν με απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας κάθε επιτροπής χωριστά μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Εφόρου της. Όλες οι αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται ή απορρίπτονται από το Δ.Σ.  της Ένωσης.

8. Απόφαση Επιτροπής Εργασίας δεν εκτελείται και θεωρείται άκυρη, εφόσον δεν έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ. με ευθύνη του Εφόρου της.

ΑΡΘΡΟ 22:  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι επταμελές όργανο, το οποίο εκλέγεται με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγεται το Δ.Σ. και έχει ισόχρονη με αυτό θητεία. Τα Μέλη της συνέρχονται εντός 8 ημερών από την εκλογή τους με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος μέλους της  και εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία. Αμέσως μετά ζητούν και λαμβάνουν από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. αντίγραφο του παρόντος καταστατικού, το οποίο και υποχρεούνται να τηρούν, καθώς επίσης και των βιβλίων πρακτικών της Επιτροπής.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει το Δ.Σ. για τη νομιμότητα των αποφάσεών του, την περιουσιακή κατάσταση και την οικονομική διαχείριση του Σωματείου κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστο μια φορά το έτος και υποβάλει με πόρισμά της στο Δ.Σ. τα αποτελέσματα των ελέγχων της. Για τυχόν διαχειριστική ανωμαλία ή αταξία που θα επισημανθεί  κατά τους ελέγχους της, θέτει στο Δ.Σ. χρονοδιάγραμμα για την τακτοποίησή της. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. δεν αποκαταστήσει την διαχειριστική τάξη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Επιτροπής, εκείνη μπορεί να ζητήσει την άμεση σύγκλιση της Γ.Σ. με τεκμηριωμένη εισήγηση της προς το Δ.Σ., το οποίο και είναι υποχρεωμένο να τηρήσει τη διαδικασία σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ.

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή  υποβάλλει, πριν από κάθε Γ.Σ., έκθεση για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση και την περιουσιακή κατάσταση της Ένωσης, την οποία υπογράφουν τα Μέλη που πραγματοποίησαν τον έλεγχο. Αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών.

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να εξετάζει  τα πάσης φύσης λογιστικά βιβλία και γραμμάτια είσπραξης και πληρωμών της Ένωσης, τις εγκριτικές αποφάσεις και τα παραστατικά στοιχεία δαπανών και εξόδων του Δ.Σ., την  κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται από την Ένωση και να ζητά την επίδειξη του χρηματικού υπολοίπου που βρίσκεται στο ταμείο. Δικαιούται να ζητά από τον Ταμία   και τον Γενικό Γραμματέα όλα τα βιβλία, έγγραφα  και λοιπά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της δράσης του Δ.Σ.

5. Ο έλεγχος των βιβλίων και των άλλων εγγράφων και δικαιολογητικών γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή στα γραφεία της Ένωσης. Απαγορεύεται  η μεταφορά τους σε άλλο τόπο και ο έλεγχος γίνεται  παρουσία του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία του Δ.Σ..

6. Τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και να εκφράζουν γνώμη, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στις Επιτροπές Εργασίας και σε όλα τα Όργανα της Ένωσης που λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

7. Τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και Μέλη του Δ.Σ.

8. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού που αφορούν το Δ.Σ.  ισχύουν αναλόγως  και για την Ελεγκτική Επιτροπή.

9. Το Δ.Σ. υποχρεούται να διευκολύνει την Ελεγκτική Επιτροπή στο έργο της και να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα ζητηθεί.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι πόροι της Ένωσης προέρχονται από:

– Το δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους  και την ετήσια συνδρομή των μελών.  Το  δικαίωμα εγγραφής   κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Ένωσης ορίζεται σε 30 ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε 20 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά  μπορεί να τροποποιούνται  με απόφαση του Δ.Σ. που υπόκειται στην κρίση της Γ.Σ.

Η συνδρομή καταβάλλεται το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους.

-Από έκτακτες οικονομικές εισφορές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Οι εισφορές αυτές αποφασίζονται από την Γ.Σ της Ένωσης ή το Δ.Σ. κατ’ εξουσιοδότηση της.

– Επιχορηγήσεις  από Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου,    την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.ά.

-Δωρεές, χορηγίες και κληροδοτήματα, χωρίς όρους και δεσμεύσεις που είναι αντίθετοι με τους σκοπούς της Ένωσης.

-Την αξιοποίηση διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων.

-Έσοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών παραγωγών της Ένωσης .

-Έσοδα από τον Σύλλογο Φίλων της Ένωσης.

-Εισπράξεις από διάθεση βιβλίων και εντύπων ή ηλεκτρονικού υλικού που εκδίδει η Ένωση.

-Τόκους Κεφαλαίων και κάθε άλλο έσοδο που αποκτά νομίμως η  Ένωση.

-Η περιουσία της Ένωσης δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς άλλους απ’ αυτούς που ορίζονται στο παρόν καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

– Η οικονομική χρήση αρχίζει 1 Ιανουαρίου και λήγει 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

– Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης συντάσσονται με ευθύνη του Δ.Σ. ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης χρήσης καθώς και ο οικονομικός προγραμματισμός της επόμενης χρήσης. Ο απολογισμός υποβάλλεται στη Γ.Σ. προς έγκριση, αφού προηγούμενα έχει ελεγχθεί και υπογραφεί από τα Μέλη της Ελεγκτικής  Επιτροπής που έχει συντάξει πρακτικό, το οποίο αναγιγνώσκεται κατά την διάρκεια της Γ.Σ. από τον Πρόεδρό της.

  – Το Διαχειριστικό πλεόνασμα κάθε οικονομικής χρήσης, παραμένει ως αποθεματικό, μεταφέρεται στην χρήση του επόμενου έτους και διατίθεται μόνο για τους σκοπούς της Ένωσης.

– Η Ένωση δεν διανέμει κέρδη στα Μέλη της ούτε κατά τη λειτουργία της ούτε κατά τη διάλυσή της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης εν μέρει ή στο σύνολό του μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση ειδικής Γ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Δ.Σ.  με απόφαση του και με μοναδικό θέμα συζήτησης, την τροποποίηση του καταστατικού. Η συγκεκριμένη Γ.Σ. γνωστοποιείται σε όλα τα εγγεγραμμένα στο μητρώο Μέλη της Ένωσης, με ενημερωτική πρόσκληση που στέλνεται 15 ημέρες πριν την πραγματοποίησή της στις διευθύνσεις αλληλογραφίας τους. Στην πρόσκληση αυτή αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι τροποποίησης, τα άρθρα που τίθενται προς τροποποίηση, οι προτάσεις του ΔΣ που θα συζητηθούν στη Γ.Σ., η ημερομηνία και η ώρα που θα διενεργηθεί η Γ.Σ. και τυχόν η επανάληψη της όπως προβλέπει το παρόν καταστατικό.

2. Εφόσον η προβλεπόμενη στο προηγούμενο άρθρο διαδικασία δεν τηρηθεί, η Γ.Σ. είναι άκυρη. Η απόφασή της είναι έγκυρη, εφόσον σε αυτήν συμμετέχουν τουλάχιστον το ½ όλων των εγγεγραμμένων μελών της Ένωσης και αποφασίσουν τελικά τα ¾ των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

3. Το τροποποιημένο καταστατικό ισχύει από την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου που θα εγκρίνει αυτό.

 

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ

1. Η Ένωση μπορεί να διαλυθεί  εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος και  με απόφαση της Γ. Σ.  Η Γ.Σ. που αποφασίζει την διάλυση της Ένωσης, συγκαλείται μόνο γι’ αυτό το σκοπό και σ αυτήν  πρέπει να παρευρίσκεται   τουλάχιστον το ½  των εγγεγραμμένων μελών της Ένωσης και  να υπάρχει πλειοψηφία των  ¾ των παρόντων με ονομαστική φανερή ψηφοφορία. Επαναληπτική Γ.Σ για την διάλυση της Ένωσης δεν γίνεται ποτέ. Η Γ.Σ. που συγκαλείται για την διάλυση της Ένωσης, θεωρείται εξαιρετικής σπουδαιότητας, τα Μέλη προσκαλούνται με συστημένη επιστολή, δημοσιεύεται η πρόσκληση σε τέσσερις τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας σε όλους τους Νομούς της Κρήτης για τρεις συνεχείς ημέρες, στο site της Ένωσης και τοιχοκολλάται στις έδρες της Ένωσης στους τέσσερις Νομούς της Κρήτης. Κατά τα άλλα τηρείται η διαδικασία που προβλέπει το παρόν καταστατικό για την Γ.Σ.

2. Μόλις αποφασισθεί η διάλυση, η Ένωση είναι αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης και θεωρείται για τις ανάγκες της ότι υπάρχει  μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση. Αν η Γ.Σ. που αποφάσισε την διάλυση δεν όρισε άλλως,  η εκκαθάριση γίνεται από το Δ.Σ της Ένωσης.  Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

3 Μετά το τέλος της εκκαθάρισης η τυχόν απομένουσα περιουσία της Ένωσης καθώς και το Αρχείο της  θα περιέλθουν, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Γ.Σ των μελών της, σε πολιτιστικό φορέα που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ο οποίος  και θα αναλάβει την επιδίωξη των  σκοπών της, όπως περιλαμβάνονται  στο παρόν καταστατικό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ:  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 27 : ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

1. Η Ένωση  υποχρεούται να τηρεί:

α) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφεται από όλα τα Μέλη του Δ.Σ., που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση, με ευθύνη του Γεν. Γραμματέα.

β) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ., στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά συνεδριάσεων των τακτικών και έκτακτων Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, τον Γραμματέα και το τρίτο Μέλος  της   Γ.Σ. που έχει εκλεγεί για να επικουρεί το έργο του Γραμματέα.

γ) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεών της και οι εκθέσεις που συντάσσονται, σε κάθε οικονομικό και διοικητικό έλεγχο που πραγματοποιεί. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής που πραγματοποιούν τους ελέγχους αυτούς και τα οποία δεν θα πρέπει να είναι λιγότερα από τρία.

δ) ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης, καθώς επίσης και όλες οι μεταβολές αυτών. Το βιβλίο αυτό τηρείται από τον Ταμία.

ε) ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα ονόματα των Συλλόγων – Μελών της Ένωσης κατά αύξοντα αριθμό, οι μεταβολές των στοιχείων τους, οι νέες εγγραφές και διαγραφές.  Το βιβλίο αυτό τηρείται από τον Γεν. Γραμματέα.

στ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των Συλλόγων και των ατόμων που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση και στον κρητικό πολιτισμό και το οποίο ενημερώνει ο Γεν. Γραμματέας.

ζ) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα που αφορούν την  Ένωση και το οποίο τηρεί ο Γεν. Γραμματέας.

η) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕΛΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά το όνομα και ο αριθμός μητρώου των μελών της Ένωσης, το οποίο ενημερώνει ο Γεν. Γραμματέας.

θ) ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ, καθώς και τα μπλοκ εισπράξεων, πληρωμών και ό,τι άλλο προβλέπεται από το Νόμο, στο οποίο καταχωρούνται κωδικοποιημένα, όλα τα έσοδα και έξοδα του Σωματείου, με αναλυτικές εγγραφές, το οποίο και ενημερώνει ο Ταμίας.

2. Το Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει για την τήρηση και οποιουδήποτε άλλου βιβλίου κρίνει απαραίτητο με απόφασή του ή επιβάλλει η ισχύουσα Νομοθεσία περί Σωματείων.

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

2. Το παρόν καταστατικό, αποτελείται από 28 άρθρα και εγκρίθηκε σήμερα  15/06/2014 από τους αντιπροσώπους των ιδρυτικών μελών, που συνήλθαν στο  Ηράκλειο Κρήτης, τα οποία εξέλεξαν και την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τους:

Ονοματεπώνυμο                         Σύλλογος που εκπροσωπεί                  Ιδιότητα

Χαρωνίτης Λευτέρης                     Σείσαρχα                                            Αντιπρόεδρος

Μαρινάκης Εμμανουήλ                Μανολιόπουλο Χανίων                    Μέλος

Χατζηδάκης Γεώργιος                    Βάμμος «ΠΡΙΝΟΣ»                        Μέλος

Κοκολάκης Τίτος                             Ίνι – Μοναστηράκι «ΙΝΑΤΟΣ»   Πρόεδρος

Μαραγκάκης  Ευάγγελος              Βενεράτο                                           Μέλος

Στέλιος Κουνελάκης                       Λουσακιών                                        Μέλος

Νικόλαος Κοκκινάκης                    Πραισός                                             Μέλος

Ψαρουδάκη Χρυσούλα                 Αποδούλου                                         Γραμματέας

Σαββάκης Κωνσταντίνος              Πατσός Αμαρίου                              Μέλος

Αναστασίου Κυριακή                    Ανατολής Ιεράπετρας                      Μέλος

Μυγιάκης Κωνσταντίνος              Αγ. Ιωάννου – Βασιλείου                 Μέλος

Μαθιουδάκης Νικόλαος               Εθιάς                                                    Ταμίας

Γεώργιος Κουκουράκης                Τουρλωτής Σητείας                          Μέλος

και εξουσιοδοτήθηκε από την ιδρυτική Γ.Σ.  να ζητήσει την έγκριση του καταστατικού από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Τα Ιδρυτικά Μέλη

About Τίτος Κοκολάκης

Πρόεδρος Π.Σ. ΙΝΑΤΟΣ – Ίνι Μονοφατσίου

Category(s): Ανακοινώσεις, Νέα, Οργανωτικά θέματα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.